بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

از ریزترین ذرات تا عمق کهکشان ها

از ریزترین ذرات تا عمق کهکشان ها

ما از ریزترین ذرات تا عمق کهکشان ها را دیده ایم

به ماه سفر کردیم و اولین تصویر انسان بر روی خاک ماه را ثبت کردیم

برای درمان بیماری های مزمن ، امکان رسیدن به حساس ترین نقاط بدن را فراهم نمودیم

به فن آوری دست پیدا کردیم که رایانه ها هر روز هوشمند تر گردند

از مرز غیر ممکن گذشتیم و دید برتر را امکان پذیر نمودیم

برای:

لحظه هایی که شما زندگی بهتری را تجربه کنید

لحظه ای که ما برای آن کار میکنیم

بیشتر