بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

فن آوری تولید نیمه هادیها

فن آوری تولید نیمه هادیها

تعداد دستگاه های الکترونیکی که در جهان به فروش می رسد رو به افزایش است و تقریبا در تمامی آن ها ریز تراشه هایی وجود دارند که با فن آوری نیمه هادیها ساخته شده اند و مغز پردازشگر دستگاه را تشکیل می دهند.

قسمت اعظم ریز تراشه هایی که در دنیا ساخته می شوند با فن آوری منحصر بفرد زایس تولید می گردند.

بیشتر